Strona www.credy24.pl (dalej zwana „Stroną”) jest własnością Traffic Control OÜ (nr rej.: 11501857, Adres: Tornimäe 2, 10143 Tallinn, EE) (dalej „TC”).

Strona gromadzi propozycje finansowe firm trzecich specjalizujących się w zakresie udzielania szybkich pożyczek. TC nie świadczy usług finansowych w swoim imieniu.

Umieszczając dane osobowe na Stronie i korzystając z naszych serwisów, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich Warunków wymienionych poniżej. Uważnie przeczytaj dane Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, proszę nie wprowadzaj danych osobowych na Stronie.

Wszystkie produkty i usługi TC są przedmiotem niniejszych Warunków korzystania ze Strony.

Żadnych propozycji

Strona ta stworzona jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty skorzystania z jakichkolwiek produktów czy usług wymienionych na tej Stronie. TC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Twoje decyzje, które będą podjęte na podstawie informacji zawartych na Stronie. My również nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez wykorzystanie informacji zawartych na Stronie.

Warunki korzystania ze Strony

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z żadnych materiałów zawartych na Stronie, które mogą zawierać wirusy, niebezpieczny kod lub inne szkodliwe składniki, a także w żaden sposób nie próbować zmieniać zawartości strony.

Strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób posiadających do niej dostęp, pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej oraz będących w wieku od 18 lat. W związku z tym, nie możemy zagwarantować, że Strona lub zamieszczone na niej informacje są zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami, zasadami lub ograniczeniami, lub nadaje się do wykorzystania w innych miejscach. Użytkownicy, którzy mają dostęp do Strony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zapoznać się i przestrzegać odpowiednich przepisów, zasad i ograniczeń.

Zgadzasz się ponosić pełną odpowiedzialność za korzystanie ze Strony przez dowolnego użytkownika z Twojego komputera, i zgadzasz się, że Ty albo każdy inny użytkownik spełnia wymagania niniejszych warunków. Zobowiązujesz się powiadomić TC w trybie natychmiastowym o niesankcjonowanym użyciu Twojego adresu e-mail lub innych naruszeniach bezpieczeństwa, również Twoim na komputerze.

W przypadku dodania Twoich danych osobowych na Stronę, zgadzasz się, że informacje te nie będą poufne, a także przyznajesz nam stałą, bezterminową, wyłączną licencję na używanie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publiczne wyświetlanie i tłumaczenie wszystkich informacji, lub niektórych ich części w dowolnym celu, bez ograniczeń. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bez powiadomienia wszelkich informacji podanych przez Klienta na Stronie.

Niniejszym udzielam Traffic Control OÜ oraz partnerom Traffic Control pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr, bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przed te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienie ich przed biura informacji gospodarczych Traffic Control OÜ lub jednego z partnerów Traffic Control OÜ

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

TC podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia konkretności i aktualności treści zamieszczonych na Stronie. Ale TC nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, spójności, terminowości i kompletności informacji zamieszczonych na Stronie. TC może wstrzymać działanie Strony bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje na Stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie zawiera zaleceń, aby korzystać ze wszystkich usług, które są dostępne na Stronie. TC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, bezpośrednie lub karalne szkody wynikające z korzystania z wszelkich materiałów na Stronie, w tym wirusów, niezależnie od dokładności i kompletności wszelkich takich materiałów.

Informacje na Stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „jak jest dostępne”. Nie gwarantujemy, że Strona będzie pracować nieprzerwanie i bez błędów.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i zgadza się regularnie sprawdzać Warunki na Stronie, a także zapoznawać się z najnowszymi informacjami. W przypadku korzystania ze Strony po dokonanych zmianach oznacza to, że zgadzasz się z nowymi Warunkami. Zaleca się, aby od czasu do czasu wydrukować i zachować kopię niniejszych Warunków, a także kopie wszelkich warunków, które mają zastosowanie do usług, z których korzystasz za pośrednictwem tej Strony.

Strony innych firm

Linki ze Strony do stron innych firm są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, ponieważ nie sprawdzamy tych stron. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z linków do innych stron, które są podawane na Stronie. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z tych stron.

Prawa autorskie Credy24

Prawa autorskie, informacje, materiały i ich zamieszczenie na tej stronie są naszą własnością, chyba że zaznaczono inaczej. Zastrzegamy wszelkie prawa autorskie, marki handlowe, patenty, prawo intelektualne i inne prawa majątkowe dotyczące informacji i materiałów zawartych na Stronie.

Można drukować, kopiować, pobierać lub tymczasowo przechowywać fragmenty z tej strony na użytek własny lub do korzystania z naszych produktów i usług. Użytkownik nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian. Każde inne zastosowanie strony Credy24 jest zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Nikt nie może korzystać z informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie na innych stronach, lub wspomnieć o Stronie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Poza przypadkami określonymi powyżej, użytkownik nie może wykorzystywać znaków, logo ani znaków handlowych Credy24.

Podsumowanie

Niniejsze Warunki są regulowane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej Strony i jej treści będą rozwiązywane w sądzie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej.